De directie van Parador heeft een catalogus van maatregelen opgesteld om de kooldioxide-emissies in de productie tot 2025 sterk te reduceren en de productie in de vestigingen Coesfeld en Güssing klimaatneutraal te maken. Parador zet daarmee een nieuwe belangrijke mijlpaal in zijn duurzaamheidsmanagement, waartoe de onderneming zich reeds vele jaren met succes verbonden heeft.

Parador heeft een omvangrijke catalogus van maatregelen opgesteld om de koolstofdioxidebalans elk jaar stapsgewijs te reduceren. Zo heeft de onderneming het ambitieuze doel haar CO 2- emissies bij de productie in de vestigingen Coesfeld en Güssing aanzienlijk te reduceren en tegen 2025 volledig klimaatneutraal te maken. Het gaat onder meer om stappen zoals de overschakeling op 100 % groene elektriciteit, het vermijden van stookolie in de toekomst en een hulpbronnenefficiënte productie. Parador heeft reeds verdere maatregelen gepland met betrekking tot hulpbronnenefficiëntie en de EcoDesign-criteria van het Duitse Umweltbundesamt die bij toekomstige productontwikkelingen zullen worden toegepast. Zo heeft de onderneming in het kader van haar duurzaamheidsbeheer nu voor het eerst de CO 2 -voetafdruk van de vestigingen Coesfeld en Güssing en voor de afzonderlijke productcategorieën in kaart gebracht. Op lange termijn is het de bedoeling de emissies in de hele waardeketen te verminderen.

Parador heeft de tweede cyclus van zijn EMAS III-certificering met succes afgerond en publiceert sinds 2016 een jaarlijkse milieuverklaring die door een externe milieuverificateur wordt gevalideerd. Daarin deelt Parador onder andere zijn maatregelen en resultaten op het gebied van duurzaamheidsmanagement mee. Een andere stap in de richting van duurzaam ondernemen is de toepassing van de Duitse duurzaamheidscode (DNK), waartoe Parador zichzelf heeft verbonden. De Duitse duurzaamheidscode is een internationaal hoog aangeschreven en toepasselijke rapportagenorm voor duurzaamheidsaspecten. De DNK beschrijft minimumvereisten voor de rapportage over niet-financiële prestaties van ondernemingen. Het staat onder toezicht van het Bureau van de Duitse Raad voor Duurzame Ontwikkeling, dat namens de Duitse Bondsregering optreedt. Het doel is de duurzaamheidsinformatie van de onderneming in de toekomst volgens deze wereldwijd erkende, uniforme sleutel te presenteren en zo de duurzaamheidscommunicatie van Parador verder te ontwikkelen.

Parador was de eerste onderneming in de vloerbedekkingsindustrie die een DNK-rapport opstelde. Voor het boekjaar 2022 zal de onderneming voor het eerst een duurzaamheidsverslag opstellen dat rekening houdt met zowel de EMAS- als de DNK-normen. Op deze manier creëert de vloerenfabrikant uit Coesfeld verdere vergelijkbaarheid en transparantie met betrekking tot zijn duurzaamheidsprestaties en onderstreept hij zijn houding om zijn verantwoordelijkheid voor onze maatschappij te nemen en in de praktijk te brengen. Op de foto de vestiging in Coesfeld.